Image by Jason Blackeye

Vindkraft

På bekostning av mangfoldet

Vindkraft påfører for store naturinngrep

Vindkraft utbyggingen i Norge har skjedd med dårlig naturkartlegging og har foresaket for store inngrep på allerede utsatt Norsk natur
 

Det grønne skiftet krever selvfølgelig en oppbygning av fornybare energikilder men vindkraft er ikke en habil energikilde for fremtiden. På grunn av de store inngrepene som må til ved vindkraftutbygging så anser vi ikke dette som en bærekraftig løsning.

 

Vindmøller krever store naturinngrep i form av vei, utfyllinger, kraftgater og selve vindturbinene. Dette er veldig store inngrep når det begås i ellers urørt natur og kan være til stor skade for utsatte områder og arter. Naturens naturlige karbon fangst er faktisk den aller mest miljøvennligste måten vi kan fange og lagre karbon på. Mer natur er fremtidens løsning.

Image by Irfan Alijagic

Vindkraft på hav er heller ingen løsning

Hvorfor går vindkraft så mye utover naturen?

På land virker vindkraft å ha en større negativ effekt på miljø, dette fordi utbyggingen skjer i urørte områder hvor det er lagret mye karbon, som for eksempel myrer. Dette gjør at det tar så lang tid før vindmøllene går i pluss at det ikke lønner seg.

Vindmøller går også hardt utover fauna og flora både på land og i vann. Fugler er spesielt utsatt, men til sjøs går det også utover fisk og sjøsatte pattedyr. Mange av disse dyrenes navigasjon blir forstyrret av støyen vindmøllene foresaker. 

Vindmøller, uansett hvor de bygges vil være til stor skade for allerede utsatte og truede arter, som kan påføre lokale økosystemer uhelbredelig skade.

Vi har ikke nok fokus på natur

Vi er helt avhengige av naturen og overgangen til grønn energi kan ikke gå på bekostning av naturmangfoldet.

Naturen bidrar til miljøet på mange måter, spesielt igjennom måten den fanger Co2 fra atmosfæren på. Mange Norske naturlandskap, dog også de som det alt har blitt gitt konsesjoner i, vil bidra bedre i kampen mot klimakrisen ved å stå urørt en de vil med vindmøller.

Når alt fokuset blir rettet mot Co2 og energiregnskap glemmer vi ofte hva det er vi egentlig prøver å bevare, naturen.

Ønsker du å lese mer?

Image by Irfan Alijagic
Fosen-vind-anmeldt-av-NMF-for-ornedrap-til-deponi.jpg

Ønsker du å støtte vårt arbeid for miljøet?

Bli medlem

Send sms
"Miljø"
til 2030

Årsmedlemskap  200,-   via telefonregning.
Eller fyll ut skjema her for å bruke Vipps eller kort.